Jesteś tutaj

Międzynarodowe organizacje finansowe

W czasie II wojny światowej podjęto prace nad uzgodnieniem w skali międzynarodowej podstawowych zasad w dziedzinie walutowej oraz utworzeniem międzynarodowej instytucji, która czuwałaby nad przestrzeganiem tych zasad przez wszystkie kraje oraz udzielała pomocy finansowej. W 1944r. w Bretton Woods w Stanach Zjednoczonych zostały utworzone dwie organizacje: Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, zwany Bankiem Światowym.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) to organizacja założona w celu zaktywizowania współpracy gospodarczej między narodami świata. Instytucja ta powstała na mocy porozumienia 44 państw, zawartego na konferencji w Bretton Woods, która odbyła się w dniach 1-22 lipca 1944r.


Głównym celem MFW stało się zapewnienie wymienialności walut krajów członkowskich i utrzymanie ich względnie stabilnego kursu wymiennego. Inne cele to:
 • popieranie międzynarodowej współpracy walutowej poprzez konsultacje i współpracę w dziedzinie rozwiązywania problemów walutowych;
 • ułatwianie rozwoju handlu międzynarodowego, wzrostu zatrudnienia, utrzymania realnych dochodów oraz rozwoju zasobów produkcyjnych krajów członkowskich;
 • zmniejszenie rozmiaru i skracanie czasu trwania nierównowagi bilansu płatniczego;
 • pomoc w tworzeniu systemów rozliczeń wielostronnych w handlu oraz eliminację ograniczeń walutowych utrudniających rozwój handlu światowego;
 • czasowe pożyczanie zasobów walutowych Funduszu krajom członkowskim, które mają problemy z nierównowagą bilansu płatniczego.

  Do podstawowych zadań MFW należą funkcje:
 • regulacyjna - ustanawianie norm i wzorców działania w zakresie międzynarodowych stosunków finansowych;
 • konsultacyjna - udzielanie wzajemnych porad, wymiana doświadczeń oraz doradztwo gospodarcze;
 • kredytowa - dostarczanie krajom członkowskim środków finansowych;
 • kontrolna - nadzorowanie uzgodnionych programów dostosowawczych i wykorzystania kredytów zgodnie z celem, na który zostały udzielone.

  Każdy kraj należący do MFW może zostać także członkiem Banku Światowego, którego głównym celem jest obecnie wspieranie rozwoju gospodarczego i ograniczanie ubóstwa w krajach rozwijających się. Z instytucji finansującej rozwój Bank Światowy przekształca się w instytucję doradczą, dzielącą się swoim doświadczeniem z krajami członkowskimi. Szczegółowe cele Banku obejmują:
 • ułatwianie odbudowy gospodarek krajów zniszczonych przez wojny;
 • popieranie prywatnych inwestycji zagranicznych oraz rozwój przedsiębiorstw w krajach członkowskich poprzez zagraniczną pomoc finansową;
 • wspieranie inwestycji produkcyjnych, które mają doprowadzić do równowagi wymiany międzynarodowej;
 • harmonizacja pożyczek Banku ze środkami uzyskiwanymi przez kraje członkowskie z innych organizacji międzynarodowych.

  Bank Światowy pełni następujące funkcje:
 • kredytową - dostarczanie krajom członkowskim środków finansowych na odbudowę gospodarek narodowych i ich rozwój;
 • koordynacyjną - harmonizacja pomocy kredytowej dostarczonej krajom członkowskim z różnych źródeł;
 • mediacyjną - rozstrzyganie sporów między krajami;
 • pomocową - udzielanie pomocy technicznej krajom członkowskim przez ekspertów Banku.

  W celu podtrzymania przekształceń gospodarczych, zasad demokracji i rozwoju gospodarki rynkowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej został utworzony w 1990r. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - EBOR, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu 1991r. Podstawowym założeniem EBOR jest udzielanie pomocy finansowej w realizacji reform gospodarczych i strukturalnych we wspomnianych krajach. Preferencje we wsparciu finansowym mają takie procesy jak demonopolizacja, decentralizacja i prywatyzacja. Do najważniejszych funkcji EBOR należy udzielanie kredytów swoim członkom na finansowanie określonych projektów, współpraca z innymi międzynarodowymi organizacjami finansowymi, udzielanie gwarancji, emisja akcji oraz funkcja konsultacyjna.