Jesteś tutaj

Kurs walutowy

Kurs walutowy jest ceną jednostki pieniężnej jednego kraju wyrażoną w jednostkach innych krajów. Nieraz kurs podaje się nie za jednostkę, ale jej wielokrotność, np. za 100 lub 1000 jednostek. Kursy walut ogłaszane są przez bank centralny.

W gospodarce rynkowej na poziom i wahania kursów walut wpływa głównie podaż danej waluty i popyt na nią. Nadwyżka podaży waluty obcej w danym kraju nad popytem powoduje wzrost kursu waluty krajowej i odwrotnie, zwiększenie popytu na waluty obce wywołuje spadek kursu waluty krajowej.

    W zależności od źródeł i rozmiarów wahań walutowych oraz okresu ich funkcjonowania wyróżnia się:
  1. Kursy płynne (zmienne, elastyczne) - kształtują się pod wpływem mechanizmów rynkowych uwzględniających popyt i podaż określonych walut na danym rynku walutowym. Instytucje państwowe w sporadycznych wypadkach za pomocą zakupów bądź sprzedaży walut obcych mogą wpływać na wielkość kursu, mówi się wtedy o kierowaniu kursem płynnym.
  2. Kursy stałe (stabilne) - występują wówczas, gdy kursy walut zmieniają się pod wpływem popytu i podaży, lecz tylko w określonych granicach, określonych przez władze finansowe danego kraju lub mogą wynikać z porozumień międzynarodowych. Gdy zachodzi obawa przekroczenia granicy wahań następuje interwencja władz finansowych danego kraju.
  3. Kursy sztywne - mające z góry określony poziom, wokół którego mogą występować niewielkie wahania w z góry określonych granicach. W przypadku stosowania tych kursów wprowadzono kursy centralne, które są ceną krajowej jednostki monetarnej wyrażoną w stosunku do pieniądza międzynarodowego kreowanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (SDR) lub Europejski System Walutowy (EURO).
    W zależności od zakresu stosowania występuje:
  1. Kurs jednolity - wszelkie rozliczenia z zagranicą odbywają się po jednakowym kursie.
  2. Kurs zróżnicowany - są odmienne kursy dla poszczególnych rodzajów płatniczych.

Wyróżnia się walutę wymienialną, czyli taką, za którą można bez ograniczeń nabywać inne waluty. Zaliczamy do nich waluty tych krajów, które nie stosują żadnych ograniczeń w stosunku do transakcji dokonywanych ich walutą przez zagraniczne rządy, przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne. Oprócz walut wymienialnych są również waluty niewymienialne, których obroty oraz ich transfer za granicą są całkowicie lub częściowo ograniczone, czyli mogą być dokonywane tylko po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia władzy monetarnej danego kraju.