Informacje dla maturzystów

Ważne terminy dla maturzystów w roku szkolnym 2015/2016

30 września termin składania przez ucznia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych

30 września termin składania dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

07 lutego ostateczny termin nanoszenia zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna), weryfikacja danych w deklaracjach

4 marca ogłoszenie harmonogramu egzaminów ustnych

6 marca ogłoszenie informacji o dodatkowych materiałach pomocniczych na egzaminach

4 kwietnia termin złożenia dyrektorowi szkoły bibliografii wykorzystanej do opracowania wybranego tematu (dotyczy języka polskiego)

25 kwietnia zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

4 maja rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej (egzamin pisemny z języka polskiego)

4 – 27 maja część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana wg harmonogramów ustalanych w szkołach

1 – 17 czerwca egzamin maturalny w terminie dodatkowym

5 lipca rozdanie świadectw dojrzałości

do 12 lipca złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

23 sierpnia pisemny egzamin poprawkowy godz. 9.00

25 – 29 sierpnia ustny egzamin poprawkowy

12 września rozdanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej 


Opis egzaminu

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

* Egzamin maturalny składa się z części ustnej, ocenianej w szkole oraz z części pisemnej ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
* Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od maja do września.
* Egzamin maturalny zdawany jest w macierzystej szkole zdającego.
* Zdający może być skierowany przez dyrektora OKE na część ustną egzaminu z poszczególnych przedmiotów do innej szkoły, jeśli w macierzystej szkole nie ma możliwości powołania przedmiotowego      zespołu egzaminacyjnego z tych przedmiotów.
* W uzasadnionych przypadkach zdający może być kierowany przez dyrektora OKE na część pisemną egzaminu do innej szkoły.
* Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:
w części ustnej:
a) język polski (egzamin bez określania poziomu)
b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego (egzamin bez określania poziomu),
w części pisemnej:
a) język polski na poziomie podstawowym,
b) matematykę na poziomie podstawowym,
c) język obcy nowożytny, ten sam, co w części ustnej, na poziomie podstawowym,
d) wybranego przedmitu na poziomie rozszerzonym i nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych:
w części ustnej:

 • z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako przedmiot obowiązkowy – egzamin bez określania poziomu,
  w części pisemnej:
 • z języka polskiego – na poziomie rozszerzonym,
 • z matematyki – na poziomie rozszerzonym,
 • z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy – na poziomie rozszerzonym,
 • z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,
 • z biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,
 • z języka mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
  • * Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemne z tego samego języka.
   * Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach.
   * Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.

   • Warunki uzyskania świadectwa

   • * Absolwent, który z wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyska co najmniej 30% pkt., otrzyma świadectwo dojrzałości.
    * Wyniki z egzaminów dodatkowych oraz zdawanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania nie mają wpływu na uzyskanie świadectwa.
    * Absolwent, który nie zda wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej, może przystąpić do niego ponownie w sesji poprawkowej w sierpniu. Prawo to nie      
       dotyczy osób nieobecnych na egzaminie.
    * Absolwent, który otrzyma świadectwo, może w kolejnych sesjach egzaminacyjnych zadeklarować podwyższanie wyników oraz nowe przedmioty dodatkowe.
    * Absolwent, który nie zda więcej niż jednego egzaminu obowiązkowego, może przystąpić do tych egzaminów na zasadach obowiązujących w roku 2016, w kolejnej sesji. 
   * Termin wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałościz egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu 2016 roku: 05 lipca 2016 r.

   Kto może być zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu?
    
   1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu. 
   2. Laureatom i finalistom olimpiad uprawnienie wymienione w pkt 1. przysługuje także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły. 
   3. Osoba zwolniona z egzaminu będzie miała na świadectwie dojrzałości w rubryce danego przedmiotu wpisaną informację o uzyskaniu 100% punktów z tego przedmiotu na wybranym poziomie.


  Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

  1 Procent Podatku

  Choose Langs:

  Mission: ToRun

  Współpracujemy z:

  Logowanie

  Nazwa użytkownika

  Hasło
  Nie masz jeszcze konta?
  Zarejestruj się

  Nie możesz się zalogować?
  Poproś o nowe hasło

  Info online

  Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
  Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
  Wykon: Wojciech J.