WSPÓŁPRACA SZKOŁY z CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej to wyspecjalizowane placówki Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w której doradcy zawodowi gromadzą i udostępniają informacje o zawodach, rynku pracy i możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz pomagają klientom w podejmowaniu decyzji zawodowych.
Centrum świadczy usługi dla osób, które chcą zmienić pracę lub założyć własną firmę. Klientami Centrów są również osoby mające trudności z podjęciem decyzji zawodowej, związanej z wyborem zawodu, dalszego kształcenia lub szkolenia zawodowego.
Działalność Centrów polega głównie na zbieraniu, przetwarzaniu i udostępnianiu kompleksowej informacji zawodowej oraz świadczeniu usług w dziedzinie poradnictwa zawodowego.

JAKIE INFORMACJE MOGĄ UZYSKAĆ NASI UCZNIOWIE OD DORADCÓW ZAWODOWYCH CENTRUM?

Zajęcia prowadzone dla młodzieży mają na celu:

• określenie mocnych stron uczestników,
• predyspozycji do wykonywania zawodów,
• uświadomienie kwalifikacji i umiejętności
• oraz stworzenie dokumentów aplikacyjnych każdego z uczestników zajęć

Informacje uczniowie uzyskują w trakcie:
• Poradnictwa indywidualnego i grupowego, w tym psychologicznego
• Filmów zawodoznawczych
• Filmów z dziedziny psychologii społecznej

Czym jest indywidualna rozmowa doradcza?

Jest to bezpłatna konsultacja z doradcą zawodowym, której celem jest pomoc w wyborze szkoły, zawodu, poszukiwaniu pracy, zmianie zawodu, wyborze kierunku dokształcania, planowaniu kariery zawodowej.
Doradcy zawodowi udzielają pomocy poprzez omówienie metod szukania pracy, przeszkód w znalezieniu odpowiedniej pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Klienci korzystający z indywidualnej rozmowy doradczej otrzymują wsparcie, a w razie potrzeby zostają skierowani po poradę do psychologa lub innych instytucji. Rozmowa z psychologiem pozwoli na pogłębienie samopoznania i umożliwi dalszą pracę nad wyborem zawodu, szkoły, miejsca pracy itp.


Doradztwo zawodowe

                                                               Człowiek bez wyznaczonych celów dryfuje,
                                                                              tak jak statek, który nie ma steru

                                                                                                                           Brian Tracy

Drogi uczniu…
W ciągu całego życia człowiek podejmuje wiele decyzji. Jedną z najważniejszych jest wybór zawodu – bo to w pracy spędzamy 1/3 życia. Wybór zawodu wymaga od nas zastanowienia się nad konsekwencjami tej decyzji, co zwiększa szansę na osiągnięcie w przyszłości satysfakcji z pracy, a przez to również większego zadowolenia z życia.

Jest wiele rzeczy do zrobienia, ale pierwsza to zadać sobie pytanie i odpowiedzieć na nie:
Kim chcesz być, co robić i do czego dojść...

Elastyczny rynek pracy wymaga od potencjalnych pracowników nie tylko dobrego przygotowania do zawodu, ale również umiejętności i chęci ustawicznego kształcenia się w zawodzie, często gotowości do wielokrotnej jego zmiany, a także do samozatrudnienia - kształcenie ustawiczne.
Szkolny Doradca Zawodowy - pani M. Łuksza zgromadziła w ZSE informacje z zakresu poradnictwa zawodowego i edukacji (broszury, informatory, książki, programy multimedialne). Spotykając się z panią M. Łukszą można zaplanować własną ścieżkę edukacji, zapoznać się z funkcjonowaniem rynku pracy, uzyskać informacje jak założyć firmę, jak przygotować dokumenty aplikacyjne, jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Skorzystaj z tych zasobów już dziś! Nie odkładaj tego na później, bo ktoś może Cię, drogi Uczniu, ubiec. Po nowe wiadomości przychodź do pani M. Łukszy – sala 304 lub pokój 226, czytaj też informacje zgromadzone w gablocie na szkolnym korytarzu.

Rozwijamy się i osiągamy sukces poprzez trud i wykorzystanie naszych możliwości.

Tutaj znajdziesz ciekawe informacje do poczytania, przemyślenia…

 

 

 

EDUKACJA I CO DALEJ?

Studia wyższe gwarantują nabywanie i pogłębianie wiedzy w wybranym kierunku oraz zdobywanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Absolwenci szkół wyższych mają znacznie większą zdolność przystosowywania się do zmian zachodzących na rynku pracy. Pamiętać jednak należy, że nie ma takich kierunków i specjalności, które gwarantowałyby miejsce pracy. Studia wyższe na pewno znacznie ułatwiają dobry start na rynku pracy. Zasady przyjęć do szkół wyższych są obecnie dość jednolite. Zazwyczaj decyduje wynik świadectwa dojrzałości w przypadku nowej matury, a w przypadku starej matury - także konkurs świadectw lub dodatkowe egzaminy. Czasami jednak uczelnie przeprowadzają dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne na kierunkach, na których wymagane są dodatkowe predyspozycje, np. uczelnie sportowe, artystyczne.
Wszystkie uczelnie działają w trybie "3+2", oznacza to, że po trzyletniej nauce nadawany jest tytuł licencjata, następnie można odbyć 1,5 - 2 letnie studia uzupełniające magisterskie. Swoje kształcenie zakończyć zatem możesz na licencjacie lub kontynuować naukę na wybranym kierunku studiów, zgodnym z tematyką studiów licencjackich, uzyskując tytuł magistra.

Spośród uczelni wyższych wybierać możesz państwowe i niepaństwowe. Uczelnie niepaństwowe, ze względu na wyższe budżety oraz mniejszą liczbę studentów, są bardziej elastyczne w proponowanych możliwościach edukacyjnych. Dotyczy to błyskawicznego tworzenia nowych kierunków kształcenia, których ukończenie może dawać większe szanse na znalezienie dobrej pracy. Studia w uczelniach niepaństwowych są odpłatne. Generalnie na uczelniach prywatnych płaci się cenę za lepszą organizację studiów, większe możliwości dodatkowego rozwoju, lepszą kadrę i bogatszy program studiów.

Wszystko w życiu jest do zdobycia, tylko trzeba wiedzieć czego się chce, mocno wierzyć  w to i oczywiście działać.
 
Trzeba działać, aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną...

 


Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Wojciech J.